شورای گفتگو اتاق بازرگانی سمنان

09 آبان, 1399

قانون اتاق

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی سمنان
مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹
اصلاحي پانزدهم آذرماه ۱۳۷۳

ماده ۱

به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور؛ تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی،کشاورزی و بازرگانی؛ بموجب وظایف و اختیارات این قانون؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس می شود.

ماده ۲

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.

ماده ۳

مرکز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «اتاق ایران» نامیده میشود، در تهران می باشد.

ماده ۴

حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتـــــــاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می باشند.

تبصره ۱- تأسیس اتاق در شهرستان ها منوط به داشتن حداقل ۵۰ عضو می باشد.
تبصره ۲- تهران مانند سایر شهرستان ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایـف آن بــا بقیه اتاق ها یکسان است.
تبصره ۳- نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستان ها منوط به تصویب هیئت رئیسه اتاق ایران است.

وظایف و اختیارات

ماده ۵

وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از :

الف- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی.

ب- ارائه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه.

ج- همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذيربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.

د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

هـ- تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران.

و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.

ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.

ح- تلاش درجهت بررسی؛ و حکمیت درمورد مسایل بازرگانی داخـلی و خـارجی اعضا و سایر متقاضیان ازطریـق مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.

ی- صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی.

ک- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.

ل- دایر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.

م- تهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی.

ن- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه.

تماس با ما

سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

کدپستی : 3519743515

تلفن :6 الی 33464002-023

نمابر : 33464500-023

info[at]seccima.ir

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن وکشاورزی سمنان محفوظ می باشد.

طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه